1st International Language Conference, 10th & 11th December, 2010
Príomh-Chainteoirí

An Dr Daniel Cassany, Universitat Pompeu Fabra, Barcelona
Is léachtóir é an Dr Cassany i nDámh an Aistriúcháin agus na hAteangaireachta ag Universitat Pompeu Fabra in Barcelona.  Is i réimse na cumarsáide scríofa a luíonn a shainspéis, agus tá iliomad leabhar scríofa aige ar an ábhar seo.  Idir 1993 agus 2003, chomhstiúir sé roinnt irisleabhar ar theagasc agus ar fhoghlaim teangacha agus litríochta.  Ón mbliain 2006, is é an stiúrthóir ar Thogra Taighde agus Forbartha faoi Litearthachtaí Criticiúla é.  Chun tuilleadh eolais a fháil téigh chuig http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/

An tOllamh Henrik Gottlieb, Ollscoil Copenhagen
Is comhollamh agus stiúrthóir an Ionaid um Staidéir an Aistriúcháin agus na Foclóireachta ag Ollscoil Copenhagen, an Danmhairg é an tOllamh Gottlieb.  Is é príomheagarthóir an irisleabhair idirnáisiúnta Perspectives. Studies in Translatology é ón mbliain 2006.  Anuas ar an tsainspéis atá aige san aistriúcháin scaileáin, cuireann sé spéis sa teangeolaíocht chorpais, san fhoclóireacht, agus i staidéir teagmhála teanga, tionchar an Bhéarla ar theangacha eile go ach háirithe.

An tOllamh David Little, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath
Chuaigh David Little ar scor óna phoist mar Cheann Scoil na nEolaíochtaí Teangeolaíochta, Urlabhra agus Cumarsáide agus mar Chomhollamh na Teangeolaíochta Feidhmí ag Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath sa bhliain 2008.  Is é teoiric agus cleachtas an fhoghlaimeora fhéinriartha i bhfoghlaim an dara teanga a phríomhréimse taighde, agus tá go leor foilsithe aige ina leith seo.  Idir 2001 agus 2008 bhí sé ina Stiúrthóir ar Integrate Ireland Language and Training (ILLT), aonad rialtas-mhaoinithe a sholáthair cúrsaí Béarla do dhaoine fásta a bhí tagtha chun na tíre agus a raibh stádas dídeanaí acu; thacaigh an t-aonad freisin le foghlaim an Bhéarla mar dhara teanga i scoileanna na hÉireann.  Tá baint aige leis an bPortfóilió Eorpach do Theangacha ag leibhéal na hEorpa ó 1998, tá sé ina chathaoirleach reatha ar Choiste Faobhaithe ELP na hEorpa agus tá baint ghníomhach aige le roinnt tionscnamh eile de chuid Chomhairle na hEorpa.